Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

Altes capacitats

Què són?

Conjunt de persones amb característiques intel·lectuals quantitativa i qualitativament superiors de manera significativa a la major part de la població de referència en una, diverses o totes les àrees d’aptitud, sigui quina sigui l’edat de la persona.

En l’àmbit escolar, categoria que permet designar a alumnes que requereixen una educació adaptada per tal de poder assolir el ple desenvolupament personal que el sistema educatiu pretén per a tots els alumnes.

S’ha de tenir en compte que l’etiqueta d’alta capacitat és un constructe que no respon a una realitat de ser o no ser, sinó de necessitar o no necessitar determinades mesures.

Superdotació


Nivell elevat de raonament lògic, creativitat, bona gestió de memòria i de captació de la informació. Es manifesten en el raonament verbal, matemàtic i en l’aptitud espacial. Producció eficaç de qualsevol àmbit o tasca i estratègies complexes per a solucionar problemes complexos, impossibles de solucionar amb un únic recurs.

Talent


Elevada capacitat en un àrea concreta. Hi ha diferents tipus de talents (matemàtic, musical, esportiu, verbal, etc). Diferenciem entre talents simples, que seria una destacada aptitud en un àrea concreta, i talents complexes, que seria la combinació de varis talents simples.

Precocitat


Fenomen evolutiu que implica un ritme d’aprenentatge i d’adquisició de coneixements més ràpid del que es considera normal. És important tenir en compte que un nen diagnosticat de precocitat intel·lectual, encara que les seves capacitats s’hagin de revisar en el temps, necessita una intervenció educativa adequada a les seves característiques intel·lectuals.