Carrer de Gustavo Mas Salesià, 106, baixos

Area Diagnostic

Evaluació i diagnòstic

Els Trastorns del Neurodesenvolupament són patologies d'origen neurobiològic que acompanyen a les persones al llarg de tota la seva vida. Afecten les àrees com el Llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge, l'atenció, la capacita per expressar, canalitzar emocions o bé la dificultat per crear codis bàsics d'aprenentatge.

La detecció ràpida, el disseny i implementació de programes d'intervenció, el treball amb les famílies i amb les escoles, seran elements decisius pel pronòstic d'aquests trastorns.

Disposem de tests estandarditzats d'última generació per tal de garantir una exploració exhaustiva i completa.

A més de ser supervisats per diversos professionals reconeguts en l'àmbit de la neuropsicologia.

Realitzat per un professional d’amplia experiència i inclou les següents passes

El procés diagnòstic

Enrevista diagnòstica

amb els familiars o la persona demandant. En aquesta sessió s’exploren les àrees problemàtiques i s’organitza la informació per establir una primera impressió diagnòstica.

Coordinació

amb el centre educatiu (si és menor): es contacta amb l’orientador per i/o tutor/a per tal de complementar la informació i fer-los partícips, si cal, del procés d’exploració.

Avaluació neuropsicològica

mitjançant proves estandarditzades, es medeix el funcionament de cada àrea com l’atenció, la capacitat per resoldre problemes, la intel·ligència, la lectoescriptura, el càlcul. També es presenten qüestionaris per medir problemes associats de personalitat, de tipus ambiental i/o familiar, d’autoestima.

Informe

Es realitza un informe: on s’exposen detalladament tots els resultats de cada test administrat i totes les valoracions realitzades pel professional.

Devolució

devolució a la família i a l’escola (si és menor): on s’exposa la informació obtinguda mitjançant les proves i les entrevistes realitzades.

a partir d’aquests resultats es dissenya un Pla d’intervenció individual i es fan part d’unes pautes tan per la família com per l’escola (si la situació ho demana).

Obteniu una consulta ara mateix.! Tlf: (+34) 661 837 228